Hệ thống vật phẩm

Vật Phẩm Khác | Other

GIỚI THIỆU CÁC LOẠI VẬT PHẨM KHÁC - ANOTHER ITEMS
 

 Hình ảnh Tên vật phẩm Mô tả
Bình Máu - Healing Potions Hồi phục máu cho nhân vật
Bình Năng Lượng - Mana Potions Hồi năng lượng cho nhân vật
Bình SD - SD Recovery Potions Hồi phục SD cho nhân vật
Bình trị độc - Antidote Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.
Táo - Apple Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.
Hồi Thành Phù - Scroll of town portal Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.
Bó Cung - Arrows Sử dụng cùng với Cung.
Bó Nỏ - Bolts Sử dụng cùng với Nỏ.
Rượu - Ale Tăng tốc độ tấn công thêm 20 trong vòng 60 giây.
 
Symbol of Kundun

Vật phẩm dùng để ép vật phẩm Kalima Ticket
+1 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 25 trở lên
+2 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 47 trở lên
+3 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 66 trở lên
+4 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 78 trở lên
+5 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 84 trở lên
+6 Symbol of Kundun rớt ở quái cấp 92 trở lên

Kalima Ticket Vé vào bản đồ Kalima
Soul Potion Tăng 20% sát thương trong vòng 60 giây
Bless Potion Phục hồi AG =8
Tăng khả năng chống đóng băng 50%
Tăng tốc độ tấn công +20 
Thời gian 30 giây
Splinter of Armor Mảnh dùng để ép Fragmen of Horn
Bless of Guardian Mảnh dùng để ép Fragmen Horn
Claw of Beast Mảnh dùng để ép Broken Horn
Fragment of Horn Mảnh dùng để ép Broken Horn
Broken Horn Mảnh dùng để ép Horn of Fenrir
Complex Potion Bình thuốc chế tạo thành SD 
Bình nhỏ rớt từ quái cấp 68 
Bình vừa rớt từ quái cấp 88 
Bình lớn rớt từ quái cấp 100
SD Potion Phục hồi SD
Condor Feather Dùng để chế tạo cánh 3
Condor Flame Dùng để chế tạo cánh 3
Old Scroll Sử dụng để ép Ilussion Temple Ticket
+1 Old Scroll rớt từ quái 66 
+2 Old Scroll rớt từ quái 72 
+3 Old Scroll rớt từ quái 78 
+4 Old Scroll rớt từ quái 84 
+5 Old Scroll rớt từ quái 90 
+6 Old Scroll rớt từ quái 96
Illusion Sorcerer Covenant

Sử dụng để ép Ilussion Temple Ticket
+1 Illusion Sorcerer Covenant rớt từ quái 70 
+2 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 76 
+3 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 82 
+4 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 88 
+5 Illusion Covenant Sorcerer rớt từ quái 94 
+6 Illusion Sorcerer Covenant rớt từ quái 100

Illusion Temple Ticket Sử dụng vé để vào Temple Ilussion
Death Knight Flame-beam Dùng để làm nhiệm vụ 3
Hell-Miner Horn Dùng để làm nhiệm vụ 3
Dark Phoenix Feather Dùng để làm nhiệm vụ 3
Seal of Ascension Kinh nghiệm nhận được tăng 150%
Seal of Wealth Tăng kinh nghiệm 150% 
Tăng tỷ lẹ rớt đồ 200%
Seal of Sustenance Kinh nghiệm Evita 
Green Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Red Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Purple Chaos Box Vật phẩm mua từ PC Cafe Shop và quăng ra mặt đất để nhận đồ
GM Box Vật phẩm nhận được từ GM và quăng ra mặt đất để nhận đồ
Abyssal Eye Sử dụng làm nhiệm vụ của Thuật Sĩ

 

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.