Hệ thống vật phẩm

Ngọc | Jewel


GIỚI THIỆU CÁC LOẠI NGỌC - JEWEL
 

 
Hình ảnh Tên Ngọc Mô tả
Ngọc Ước Nguyện Jewel of Bless - Dùng để nâng cấp món đồ từ cấp độ 0 lên đến cấp độ 6, tỉ lệ thành công khi nâng cấp từ cấp độ 0 lên đến cấp độ 6 là 100%.
- Ngoài ra Ngọc Ước Nguyện còn dùng để tạo ra Dung Dịch Ước Nguyện dùng trong Công thành Chiến. Tạo Dung Dịch Ước Nguyện bằng cách bỏ Ngọc Ước Nguyện vào máy Pha Trộn với chi phí thấp nhất là 100.000 zen sẽ tạo ra được 5 bình dung dịch/ 1 viên Ngọc Ước Nguyện.
Ngọc Tâm Linh
Jewel of Soul
- Dùng để nâng cấp món đồ từ cấp độ 6 lên đến cấp độ 9, tỉ lệ thành công khi nâng cấp từ cấp độ 6 lên đến cấp độ 9 là 50% (nếu vật phẩm có dòng may mắn tỉ lệ là 75%).
- Ngoài ra Ngọc Tâm Linh còn dùng để tạo ra Dung Dịch Tâm Linh dùng trong Công Thành Chiến. Tạo Dung Dịch Tâm Linh bằng cách bỏ Ngọc Tâm Linh vào máy Pha Trộn với chi phí thấp nhất là 50.000 zen sẽ tạo ra được 5 bình dung dịch/ 1 viên Ngọc Tâm Linh.
Ngọc Hỗn Nguyên Jewel of Chaos - Hỗn Nguyên được sử dụng trong hầu hết trong việc kết hợp các vật phẩm.
 
Ngọc Sinh Mệnh Jewel of Life - Dùng để tăng tính năng của món đồ khi ép vào, một viên Ngọc Sinh Mệnh tăng được 4 điểm tính năng. Tính năng tối đa của một món đồ là 28 điểm, tuy nhiên cũng rất nguy hiểm vì ép vào món đồ nếu thành công thì tính năng sẽ cộng thêm 4, nếu thất bại sẽ giảm hoặc mất hẳn tính năng của món đồ đó.
Ngọc Sáng Tạo Jewel of Creation

- Dùng để ép Fruits, một loại dung dịch làm tăng sức mạnh, nhanh nhẹn, sức khỏe hay năng lượng. Để tạo Fruits cần có một viên Ngọc Sáng Tạo, một viên Ngọc Hỗn Nguyên và chi phí để thực hiện 3 triệu zen. Fruits được tạo ra bất kỳ một trong 4 loại bình dung dịch khác nhau. Khi sữ dụng bình dung dịch này sẽ cho phép nhân vật của bạn tăng thêm 1 đến 3 điểm vào chỉ số mà bình dung dịch đó hỗ trợ.
- Ngọc Sáng Tạo cũng được sử dụng trong Hệ Thống Socket, Pets.

Ngọc Hộ Mệnh Jewel of Guardian Ngọc Hộ Mệnh được sử dụng để nâng cấp Thành và tạo ra Life Stones. Nó cũng được sử dụng để tạo ra dòng tính năng 380 cho vật phẩm.
Đá Nguyên Thủy Gemstone Đá Nguyên Thủy được sử dụng để chế tạo ra Hòn Đá Tạo Hóa.
Hòn Đá Tạo Hóa Jewel of Harmony Hòn Đá Tạo Hóa được sử dụng để ép dòng tính năng vàng cho vật phẩm.
Đá Tinh Luyện Cấp Thấp Low Refining Stone Được sử dụng để nâng cấp thuộc tính vàng của trang bị (Harmony). Cơ hội thành công 25%
Đá Tinh Luyện Cấp Cao High Refining Stone Được sử dụng để nâng cấp thuộc tính vàng của trang bị (Harmony). Cơ hội thành công 75%.
Fruit Force Vật phẩm dùng để tăng hoặc giảm chỉ số Sức mạnh
Fruit Agility Vật phẩm dùng để tăng hoặc giảm chỉ số Nhanh Nhẹn
Fruit Stamina Vật phẩm dùng để tăng hoặc giảm chỉ số Vitality
Fruit Energy Vật phẩm dùng để tăng hoặc giảm chỉ số Năng lượng
Fruit Commando Vật phẩm dùng để tăng hoặc giảm chỉ số Commando
 

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.