Hệ Thống Ép Đồ

Ngọc thuộc tính - Custom Jewel

Ngọc Thuộc Tính có thể đập trực tiếp vào đồ như Ngọc Ước Nguyện và Ngọc Tâm Linh.

♦ Giới thiệu 6 loại ngọc thuộc tính
 

Tên Hình ảnh Tác dụng Thành công
Ngọc May Mắn Tăng thêm dòng may mắn 100%
Ngọc Kỹ Năng Tăng thêm dòng tuyệt chiêu 100%
Ngọc Hoàn Hảo Tăng thêm 1 dòng hoàn hảo ngẫu nhiên cho item
Tối đa 6 dòng hoàn hảo
100%
Ngọc Cấp Độ Tăng thêm 1 cấp độ cho item
Tối đa 15 cấp độ
100%
Ngọc Tính Năng Tăng thêm 4 tính năng cho item
Tối đa 28 tính năng
100%
Ngọc Thần Tăng thêm thuộc tính thần cho item
Một số item có thể set thần
100%

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.