Hệ Thống Ép Đồ

Nâng Cấp Item từ 1 đến 15

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP VÂT PHẨM (ITEM) TỪ LV 1 ĐẾN LV 15
 

 

 ♦ Nâng cấp item từ lv0 đến lv6
 

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless  Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul    Nếu thất bại
+0 lên +1  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+1 lên +2  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +1
+2 lên +3  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +2
+3 lên +4  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +3
+4 lên +5  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +4
+5 lên +6  100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +5♦ Nâng cấp item từ lv7 đến lv9
 

Cấp độ Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul   Nếu thất bại
+6 lên +7  Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+7 lên +8  Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+8 lên +9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0♦ Nâng cấp item từ lv9 đến lv13
 

Cấp độ Số lượng Bless cần Số lượng Soul cần  Số lượng Chaos cần  Tỉ lệ thành công Nếu thất bại
+9 lên +10  50% (có luck 75%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+10 lên +11  50% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+11 lên +12  40% (có luck 60%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa cha)
+12 lên +13   30% (có luck 50%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+13 lên +14   20% (có luck 40%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)
+14 lên +15   10% (có luck 30%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao)


- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)


 

Chaos Golbin


 

- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường" 

- Đặt vật phẩm cần nâng cấp và số lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp" 


 

Kết hợp Item


 

 

 

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.