Hệ Thống Ép Đồ

Hệ thống Socket

XEM CÁC ITEM CÓ THỂ ÉP SOCKET TẠI ĐÂY- Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.
- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.
- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:


 

 • + Bước 1: Tạo ra hạt nguyên tố
 • + Bước 2: Tạo ra ngọc nguyên tố
 • + Bước 3: Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm
 •  
 • 1/ Hạt nguyên tố  

  - Cách tạo Hạt Nguyên Tố: 

  + Đến Elbeland (46:242) hoặc Lorencia (151:158) gặp Seed Master.
  + Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
  + Tỉ lệ thành công 86%
  + Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ. 


  - Các loại Hạt Nguyên Tố:   

  2/ Ngọc nguyên tố

   

  - Cách tạo Ngọc Nguyên Tố: 
  + Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
  + Chọn Ép Khuôn.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
  + Tỉ lệ thành công 83%
  + Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất. 

  - Các loại Ngọc Nguyên Tố: 

  Tại bảng bên dưới mọi người có thể tham khảo hệ thống seed sphrere và Opt bonus khi sử dụng socket (nếu đáp ứng đủ yêu cầu)
   

   

  Hình dạng các loại Ngọc Nguyên Tố

   

  II. Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm 

  - Cách khảm Ngọc Nguyên Tố: 
  + Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
  + Chọn Khảm Ngọc.
  + Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
  + Tỉ lệ thành công 100% 
   

   

   

   

  - Option bổ sung:  
  + Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
  + Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố" và "Tính năng socket". 


  1. Tính năng nguyên tố:

  - Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.   2. Tính năng socket:

  - Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

     Tính năng socket bổ sung


 

XEM CÁC ITEM CÓ THỂ ÉP SOCKET TẠI ĐÂY

 

Copyright ©2020

Bản quyền Game thuộc về Webzen Inc.